API bình luận Tiktok

<< Quay lại trang trước

KEY_API CỦA BẠN


Tài liệu này giúp bạn tích hợp order dịch vụ tự động lên trang web của bạn để giao dịch với khách hàng.
Link request order https://hacklike.vn/api/cmt-tiktok.php
1.1 ADD: Khai báo biến mua mới:
key_api YOUR_KEY_API
action add
id xxxxxxxxxx Link (url) or ID bài đăng, trang cá nhân, page ... cần tăng tương tác
server_num x Loại máy chủ (Service type)
x = 1 | Bình luận Việt (BẢO TRÌ) | min = 5 | max = 3000
x = 2 | Nguồn: mọi quốc gia | min = 5 | max = 80000
content Nội dung của các nhận xét, comments. Mỗi bình luận ngăn cách nhau bằng dấu xuống dòng, số dòng nội dung nhập vào tương ứng với số lượng (amount) bình luận sẽ mua: Ví dụ
Mẫu request ADD (Form) Chú ý: Khi bạn gửi dữ liệu có nội dung content bằng phương thức GET, bản thân content có chứa ký tự có dấu và ký tự xuống dòng. Để không gặp lỗi gửi dữ liệu, Bạn có thể dùng hàm urlencode(); trong PHP để mã hóa content thành chuỗi. Mẫu Request dưới đây sử dụng content trong ví dụ trên đã được mã hóa url

KẾT QUẢ TRẢ VỀ - Results returned


Dữ liệu dạng json, có thể chuyển về mảng bằng json_decode để đọc (Data in json form)
Ví dụ: Giao dịch thành công! Example - successful transaction
Trả về (Returns) code = 1
{
"code":1,
"service_name":"Tên dịch vụ",
"id":"ID hoặc Link đã mua",
"original":"Số lượng tương tác có sẵn ban đầu của ID đặt mua",
"name":"name",
"msg":"Thông báo giao dịch thành công / Notice of successful transactions",
"server_num":"1/2/3/...",
"amount":"Số tương tác đã mua / Quantity ordered",
"time":"Thời gian duy trì gói mua nếu có / time ordered",
"pay":"số tiền đã thanh toán / the amount paid",
"note":"Ghi chú đã lưu / Saved note"
"id_code":"Mã đơn hàng, các chủ web nên lưu mã đơn hàng về database của mình để sử dụng vào các API khác như check, hủy, gia hạn ..."
}


Ví dụ: Giao dịch thất bại! Example - failed transaction
Trả về (Returns) code = 0 hoặc (or) code >= 2
{
"service_name":"service name",
"code":0,
"msg":"Thông báo giao dịch thất bại / Notice of failed transactions",
"pay":0,
}